Меню

Силабуси. Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Підготовки бакалаврів з галузі знань: 12 “Інформаційні технології”
за спеціальністю: 125 “Кібербезпека”.

Форма навчання: очна.
Строк навчання: 3 роки 10 місяців
на основі: повної загальної середньої освіти.

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Форма підсумкового контролю Силабус
Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 кредита Залік PDF
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 9 кредитів Залік, Екзамен PDF
Соціальна та економічна історія України 4 кредита Залів PDF
Безпека життєдіяльності та охорона праці 3 кредита Екзамен PDF
Філософія 5 кредитів Екзамен PDF
Вступ до фаху 6 кредитів Залік PDF
Інформаційна безпека держами 5 кредитів Екзамен PDF
Основи програмування 6 кредитів Екзамен PDF
Вища математика 15 кредитів Залік, Екзамен PDF
Розробка та аналіз алгоритмів 5 кредитів Екзамен PDF
Фізичні основи технічних засобів розвідки 4 кредита Залік PDF
Математичні основи криптології 4 кредитів Залік PDF
Основи побудови та захисту сучасних операційних систем” 5 кредитів Екзамен PDF
Введення в мережі 5 кредитів Екзамен PDF
Технології програмування 12 кредитів Залік, Екзамен PDF
Теоретичні основи криптографії 5 кредитів Екзамен PDF
Основи побудови та захисту мікропроцесорних систем 4 кредитів Залік PDF
Менеджмент інформаційної безпеки 5 кредитів Екзамен PDF
Основи математичного моделювання 4 кредита Залік PDF
Основи криптографічного захисту 5 кредитів Залік PDF
Безпека в інформаційно-коунікаційних системах 5 кредитів Екзамен PDF
Інформаційні системи та Інтернет технології 12 кредитів Екзамен, Екзамен PDF
Безпека Інтернет-речей 6 кредитів Екзамен PDF
Виробнича практика 3 кредита ЗВІТ PDF
Комплексні ситсеми захисту інформації 5 кредитів Залік PDF
Іноземна мова академічої та професійної комунікації 4 кредита Залік PDF
Комплексний курсовий проект 3 кредита Консультаційний проект PDF
Основи стеганографічного захисту інформації 4 кредита Залік PDF
Організаційне забезпечення захисту інформації 4 кредита Залік PDF
Комплексний тренінг 5 кредитів ЗВІТ PDF
Переддипломна практика 5 кредитів ЗВІТ PDF
Дипломний проект 10 кредитів Дипломний проект PDF

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ